Et godt CV kræver tid og omtanke

Dit CV skal sælge dig

De fleste opfat­ter et CV/dataliste som en oprem­sning af tidligere erhvervser­far­ing, uddan­nelse kry­dret med lidt fritidsin­ter­esser. CV’ets fornemmeste opgave er at sælge dig som per­son og dine kompetencer. Naturligvis er der i visse still­inger et krav om bestemt uddan­nelse eller erhvervser­far­ing.

Når du er i en sit­u­a­tion hvor du søger arbe­jde, er det der­for meget vigtigt at du bruger alle de midler, du har til rådighed for at skabe opmærk­somhed, og et af disse midler er dit CV. CV´et skal sælge. Det skal springe i øjnene. Det skal virke dynamisk og afspe­jle et lev­ende og inter­es­sant menneske.

CV’et skal afspejle dig som person.

CV´et afspe­jler din per­son­pro­fil — den per­son du er — og dét er virksomhederne også meget inter­esserede i. Mens ansøgnin­gen helst skal være fre­madret­tet, må CV´et gerne skue tilbage. Vigtigst af alt er det dog, at CV´et fak­tisk afspe­jler den per­son, du er. Når du gen­nem­læser dit CV, skal du kunne genk­ende dig selv. Ofte glem­mer man at få vigtige ting med. Lad en per­son, der kender dig godt, læse dit CV igen­nem. Bed om ved­k­om­mendes mening. Giver CV´et det rigtige billede af dig? Før du påb­eg­y­n­der dit CV, så overvej meget nøje, hvilke oplysninger der er rel­e­vante at få med, er det et arbe­jde inden­for samme kat­e­gori, som det du søger der skal fremhæves eller skal du mere slå på din uddan­nelse. CV’et er dit billede mod omver­de­nen og skal afspe­jle dig på en tro­værdig og klar måde.

 

Få CV-skabelonen tilsendt (Word)

CV skabelon

Pin It on Pinterest