Hvad er SCRUM

Skrevet af ADVANZ

Kontakt os

Introduktion til SCRUM

SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse, afgrænsning og planlægning i begyndelse af projektet, er agil udvikling åben for ændringer undervejs.

Agil udvikling er baseret tæt involvering af slutbruger med hyppig feedback. Tværorganisatoriske teams arbejder med iterativ udvikling af et produkt og arbejdet er organiseret i en prioriteret backlog (efter forretningsmæssig eller kundemæssig værdi). Målet med hver iteration er at producere en fungerende del af det samlede produkt.

I den agile tanke skal ledelsen opfordre til tværorganisatorisk teamarbejde, ansvarlighed og hyppig dialog. Repræsentanter fra forretningen arbejder tæt sammen med udviklere for at sikre det endelige produkt er i overensstemmelse kundebehov og/eller virksomhedens mål med produktet.

scrum metode - scrum principper - scrum model

Fordelene ved den agile fremgangsmåde

Den agile fremgangsmåde fokuserer på fleksibilitet, kontinuerlig forbedring og høj hastighed. Nogle af de fordele der kan opleves er:

 • Ændringer forankres hurtigere: Med korte iterationer og derved også hyppig replanlægning er det nemt at integrere nye behov i backloggen. Backloggen opdateres og prioriteres løbende mellem hver iteration.
 • Slutproduktet er ukendt: Den agile fremgangsmåde er rigtig god for projekter hvor slut produktet ikke kendes i detaljer. Efterhånden som projektet skrider frem vil slutproduktet bedre kunne defineres i detaljer og udviklingsarbejdet kan nemt tilpasses nye krav.
 • Hurtigere leverancer i rette kvalitet: Nedbrydning af projektet i iteration med mindre klumper af arbejde medfører at teamet gennem hver iteration fokuserer på kvalitet i udviklingsarbejdet, test og samarbejde. Gennemførelse af test i hver iteration medfører at fejl hurtigere identificeres og løses tilsvarende hurtigere.
 • Stærk samarbejde og interaktioner: Den agile tanker hvioler på et bærende princip om hyppig interaktion og kommunikation. Det medfører en fælles forståelse og danner grundlaget for at teamet kan tage ansvar for det arbejde de skal gennemføre.
 • Kundefokus / slutbrugerfokus :  Kunder / slutbrugere har undervejs i det agile projekt mange muligheder for at se dele af løsningen blive leveret, give feedback og påvirke resultater af slutproduktet. De arbejder tæt sammen med projekt-teamet og derved sikres også en tidlig forankring.
 • Kontinuerlig forbedring : Den agile tanke opmuntrer til systemetisk og hyppigt at indsamle feedback fra brugere og medlemmer i projektet således at læringkan implementeres hurtigt i den kommende iteration.

SCRUM metoden

SCRUM er et sæt af værktøjer, arbejdsprocesser og roller som i en sammenhæng anvendes til at lede og kontrollere leverancer af løsninger/produkter som møder de forretningsmæssige behov. Metoden skaber overblik i komplekse løsninger og gennemtvinger en løbende prioritering af hvad der er vigtigst for forretningen i en løsning. Alle som har komplekse projekter fx som følge af brugere der har svært ved at definere deres krav eller løsninger som skal installeres i miljøer med mange integrationer, kan få udbytte af metoden. 

De største problemer med disse ældre, formelle metoder er:

 • Man kender ikke alle krav i begyndelsen af en proces.
 • Krav kan ændre sig i løbet af processen.
 • Processen bliver uforudsigelig, når der bruges nye værktøjer og teknologier.

Metoden bygger på nogle principper, der skal sikre bedst mulige grundlag for en effektiv arbejdsgruppe og derved levere hurtigere løsninger med en højere kvalitet. I SCRUM er udviklingsprocessen modsat vandfalds- og spiralmetoderne ikke en lineær proces. I langt de fleste tilfælde består disse lineære processer af følgende fire aktiviteter: Analyse, Design, Implementering og Test. SCRUM derimod fastsætter ikke nogen retningslinjer for i hvilken rækkefølge aktiviteterne skal implementeres. Et projekt kan derfor starte med en hvilken som helst aktivitet, og skifte til en anden aktivitet på ethvert tidspunkt. Dette øger projektets fleksibilitet og produktivitet.

Andre punkter der kendetegner metoden er:

 • Fleksible tidsplaner
 • Fleksible deadlines
 • Små udviklingshold
 • Hyppig gennemgang
 • Samarbejde mellem udviklingshold

SCRUM i 8 trin

scrum metode - scrum principper - scrum model

SCRUM – den korte version

SCRUM model overblik

Tre forberedelsesaktiviteter

De fleste glemmer disse aktiviteter og fokuserer mere på leverancedelen dvs. gennemførelsen af sprints/iterationer. Disse aktiviteter er essentielle for at kunne styre det overordnede scope i projektet samt forventningsafstemme med forretningen hvilke features der forventes idriftsat hvornår.

Produkt Vision – En oveordnet beskrivelse af hvad løsningen vedrører og omfang

Product Roadmap – En overordnet plan for hvornår hvilke nøgle features forventes leveret.

Release Plan – En inddeling af Produkt Roadmap i en eller flere releases, hvor den første release er planlagt efter minimum indhold af features/funktioner.

Tre roller

Metoden indeholder tre roller som er essentielle for gennemførelsen af et projekt ved brug af SCRUM.

Product Owner er ansvarlig for produktet og planlægge leverancerne til kunden igennem en effektiv kravstyring.  Læs mere om rollen Scrum Product Owner

Scrum Master har til opgave at sikre en succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints og samtidig synliggøre fremdriften for Product Owner. Læs mere om rollen Scrum Master rolle og ansvar

Scrum Teamet er ansvarlig for at færdiggøre de enkelte sprints indenfor de fastsatte budgetter.

Tre artefakter

De tre artefakter udgør styringsgrundlaget for projektet. Her indgår hvad der er kendte krav, hvad der er prioriteret i et sprint samt fremdriften i det enkelte sprint

Produkt Backlog En samlingsplads for alle krav til systemet. Håndteres af systemets ejer. Der er ingen begrænsning på hvor mange krav der må være. Til gengæld benyttes prioritering. Jo højere prioritet, jo bedre specificeret skal kravene være.

Sprint Backlog Den del af en Produkt Backlog som gruppen påtager sig at implementere under den kommende Sprint.

Burn Down Chart – Visuel diagrammering af fremdrift i et enkelt sprint/iteration.


Tre ceremonier

De tre ceremonier er kendetegnet ved, at hele Scrum Teamet inklusive Scrum Master er samlet. Det er Scrum Master’s ansvar at planlægge og facilitere møderne.

Sprint Planlægning – Planlægning af det enkelte sprint

Dagligt Stand Up – Daglig koordinerings møde, Hvad har jeg lavet, hvad skal jeg i dag og har jeg evt. nogle blokeringer

Sprint Review – Gennemgang og godkendelse af Sprintets leverancer

Retrospektive regnes ikke for en ceremoni der har med leverance at gøre. Den har fokus på teamets samarbejde

SCRUM – lidt længere forklaring


Forberedelse.

Trin 1. Produkt Vision
Produkt Vision indeholder en beskrivelse af det overordnede mål for udviklingsarbejdet. Visionen skal være i overensstemmelse med virksomhedens strategi og beskrive overordnet hvad der ønskes opnået.

Trin 2. Produkt Roadmap
En Roadmap er en milepælsbeskrivelse, hvor visionen inddeles i klumper af overordnede funktioner. Desuden udarbejdes en business case, hvor business casen inddeles i forhold til milepælene.

Trin 3. Releaseplanen
Releaseplanen er en yderligere nedbrydning af Roadmappens milepæle i releases hvor det beskrives hvilken specifik funktionalitet der er indeholdt i hver release.

Eksekvering.

Trin 4. Produkt Backlog
Produkt Backlog er en detaljeret beskrivelse af de EPICS og User Stories teamet skal levere.

Trin 5. Sprint Planlægning og Sprint backlog
I Sprint Planlægningen kommunikerer Product Owner målene med sprintet samt udtager en mængde af User Stories teamet skal levere. Product Owner gennemgår User Stories med Scrum Teamet og sikrer sig kommitment til gennemførelse og levering mod sprintets afslutning.

Læs mere om Sprint Planlægning her : Sprint Planlægning – hvad sker der

Trin 6. Dagligt Stand Up møde.
Det daglige stand up møde har til formål at SCRUM teamet koordinerer og informere om fremdrift samt eventuelle blokeringer. SCRUM Master faciliterer dette møde.

Trin 7. Sprint Review
I dette møde skal Product Owner godkende teamets leverancer og sikre sig at de i overensstemmelse med acceptkriterierne og ikke mindst også at Done kriterierne er overholdt.

Reflekter og lær.

Trin 8. Retrospective
Retrospective er som udgangspunkt et møde, hvor Scrum Teamet laver sig egen evaluering over samarbejde og resultater. Product Owner kan deltage på dette møde. SCRUM Master faciliterer dette møde.

Læs eventuelt mere her om Speed Boat øvelsen til identifikation af hvad teamet gjorde godt og hvad der skal forbedres: Speed Boat til Retrospektive

 

Arbejdsopgave fordeling inklusive nye trends

Arbejdsopgaver Product Owner Scrum Master Agilt Team
Produkt vision og udarbejdelse af benefits case +
Udarbejdelse af og opfølgning på budget + +
Sikre at projekter indfrier krav og mål +
Udvikling af projektplan
Udvikling of af Roadmap (Release Plan) + + +
Udvikling af arbejdsplaner +
Teststrategi +
Ressourceallokering +
Overvåge budget og vedligeholdelse af planer +
Overvåge og styre risici + +
Overvåge og styre operationelle issues +
Ledelse af ressourcer +
Varetagelse af teamets interesser og teamdannelse +
Interessenthåndtering og kommunikation + +
Projektrapportering og fremdrift +
Rapportering på Team performance +
Sikre kontinuerlig læring og udvikling af team performance +

Scrum kan ikke erstatte en projektmodel

Agil projektledelse Releaseplan

For mange der implementerer Scrum antager fejlagtigt at de 3 trin med Produkt Vision, Produkt Roadmap og Releaseplan erstatter projektledelse. Det gør de ikke og skal betragtes som nye værktøjer der kan erstatte dele af projektledelsen.

Scrum er at betragte som leveranceledelse af funktionsdygtig software. Andre leverancer som driftsrutiner, træning af brugere mm. indgår ikke.

Ligeledes er Scrum heller ikke en metode til effektiv softwareudvikling – her bør der ses på Extreme Programming (XP) eller Lean development)

Agil projektledelse Releaseplan

Læs mere om Agil projektledelse her

Hvorfor bør man overveje at anvende SCRUM?

Metoden har de redskaber som kan forandre projektledelse på tværs af alle industrier. Ved at anvende SCRUM vil den enkelte opleve at de bliver mere agile og kan reagere hurtigere og respondere mere præcist på behovet for ændringer. Ved at forblive fokuseret, samarbejds-orienteret og bevare åbenhed i kommunikationen kan alle i projektorganisationen overkomme at levere løsninger med succes. SCRUM er ikke et teoretisk modefænomen men en metode, som har bevidst at den kan effektivisere projektarbejdet og samtidig øge tilfredsheden hos de involverede medarbejdere. Universiteter anvender metoden i deres projekter for erhvervslivet, Militæret anvender SCRUM til at forberede deres krigsskibe til indsats. I automobilbranchen anvender Team Wikispeed SCRUM til at bygge en hurtig, billig, omkostningseffektiv og sikker bil til mindre end 130.000 DKK.

Search & Rekruttering

Rekruttering
“Nye ledere eller medarbejdere er en mulighed for at udvikle organisationen. Vores udgangspunkt er Jeres forretning og ønsket om at styrke den.”

Services

Mere om os

Rådgivning & Udvikling

Rekruttering

“Vi tror på at organisationer, der fokuserer på at opbygge egne færdigheder inden gennemførelse af forandringer, har signifikant større sandsynlighed for at få succes.”

Blog

Rekruttering

Vi har udgivet en række artikler baseret på vores erfaringer og synspunkter.

Tema

Seneste indlæg

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Tight , Loose, Tight : 3 små ord der kan ændre dit syn på ledelse

Hvad er Tight Loose Tight ledelse?Liz Guthridge skrev (2018) først om Tight Loose Tight i en artikel på Forbes.com How to drive success with three little words. Her introducerede hun til Tight Loose Tight som ledelsesform. Formen kan kort opsummeres i nedenstående...

Om os

Om ADVANZ
“Vores navn ADVANZ er afledt af det engelske udtryk advance [ad-vans] som på dansk kan oversættes til at avancere, accelerere eller forbedre yderligere.”
 

Nysgerrig på mere?

Vores mål

Vi udvikler organisationer gennem rekruttering, rådgivning, træning og forandring.

Vores ambition er at gøre virksomheder og organisationer parate og kompetente til løsning af de fremtidige udfordringer.

 

Indled en dialog

Få mere information om hvordan vi kan udvikle dig, dit team eller din organisation.

Nysgerrig på mere?

Læs mere om Agile Metoder | Scrum eller andre emner

Pin It on Pinterest