Et godt CV kræver tid og omtanke

Karriere

Dit CV skal sælge dig

De fleste opfat­ter et CV/dataliste som en oprem­sning af tidligere erhvervser­far­ing, uddan­nelse kry­dret med lidt fritidsin­ter­esser. CV’ets fornemmeste opgave er at sælge dig som per­son og dine kompetencer. Naturligvis er der i visse still­inger et krav om bestemt uddan­nelse eller erhvervser­far­ing.

Når du er i en sit­u­a­tion hvor du søger arbe­jde, er det der­for meget vigtigt at du bruger alle de midler, du har til rådighed for at skabe opmærk­somhed, og et af disse midler er dit CV. CV´et skal sælge. Det skal springe i øjnene. Det skal virke dynamisk og afspe­jle et lev­ende og inter­es­sant menneske.

CV’et skal afspejle dig som person

CV´et afspe­jler din per­son­pro­fil — den per­son du er — og dét er virksomhederne også meget inter­esserede i. Mens ansøgnin­gen helst skal være fre­madret­tet, må CV´et gerne skue tilbage. Vigtigst af alt er det dog, at CV´et fak­tisk afspe­jler den per­son, du er. Når du gen­nem­læser dit CV, skal du kunne genk­ende dig selv. Ofte glem­mer man at få vigtige ting med. Lad en per­son, der kender dig godt, læse dit CV igen­nem. Bed om ved­k­om­mendes mening. Giver CV´et det rigtige billede af dig? Før du påb­eg­y­n­der dit CV, så overvej meget nøje, hvilke oplysninger der er rel­e­vante at få med, er det et arbe­jde inden­for samme kat­e­gori, som det du søger der skal fremhæves eller skal du mere slå på din uddan­nelse. CV’et er dit billede mod omver­de­nen og skal afspe­jle dig på en tro­værdig og klar måde. 

Vores bud på et godt CV

Generelt anbefaler vi du laver flere Cv’er baseret på forskellige temaer/jobtyper.

Nogle eksempler på dette kunne være:

A. Et tema kunne være hvor du vil søge en lederstilling og fremhæve dine kompetencer og resultater inden for ledelse

B. Du ønsker at gå projektvejen og søge projektlederstillinger, hvorfor du fremhæver dine projekterfaring

C. Du ønsker at søge et job tilsvarende det du har. Her fremhæver du naturligvis relevante emner i forhold til stillings annoncen

Side 1 – i dit CV er en opsummering

På side har du et blillede af dig selv samt en opsummerende tekst.

Det skal ikke være en opsummerende tekst for hele din karriere men en opsummerende tekst for de sidste 10-12 år hvor du fremhæver det som er relevant. I nogle undtagelser kan det forekomme du skal beskrive erfaringer fra længere tid tilbage. Dette er ok men skriv det kort og henvis i din opsummering hvilken stilling du bestred på det tidspunkt.

Hvad er relevant at fremhæve i opsummeringen ?

Se på stillingsannoncen under kvalifikationer. Hver kvalifikation skal du betragte som et spørgsmål? Det vil sige hvis der står du skal have 5 års erfaring med fx. ledelse af en kundeservicefunktion skal du beskrive hvor mange års erfaring du har med dette. Desuden bør du fremhæve en opsummering af dine resultater.

Billede

Opsummerende tekst med relevante kvalifikationer, erfaring og resultater

 

 

 

Side 2 til xx er en opremsning af dine stillinger

For de sidste 10 til 12 år beskriver du i detaljer de stillinger du har haft. For hver stilling beskriver du som minimum:

A. Hvem du refererede til/nærmeste leder

B.  Din roller og ansvarsområder

C. Dine resultater, herunder forandringer og projekter du har gennemført

Stillinger som du havde for mere end 10-12 år siden beskrives mere overordnet men i samme 3 grupperinger (A,B,C). 

Er der erfaring som er relevant fra denne periode fremhæver du det i CV opsummeringen med henvisning til stillingen.

Fra dato – Til dato : Stilling, Virksomhed

Reference

Rolle og ansvar

Resultater

 

 

 

Afslutning på dit CV

I afslutningen er dit CV inkluderer du

Uddannelse

Kurser

Sprog

Personlig information som
– Fødselsdato
– Børn
– Civil status
– Fritidsinteresser

Uddannelse

Kurser

Sprog

Personlig information
– Fødselsdato
– Børn
– Civil status
– Fritidsinteresser

 

 

 

Din ansøgning

Først og fremmest skal din ansøgning være fremadrettet. Det vil sige du skal formulere hvorledes du med din personlighed og erfaring kan skabe værdi i stillingen. 

Et par generelle eksempler kunne være:

– At du med din udadvendte personligheder har nemt ved at skabe relationer på tværs. Relationer du vil anvende i det tværgåendes drifts- og forandringsarbejde

– At din erfaring på området vil medføre at du kan bidrage med muligheder for fornyelse, forbedring eller optimering

Husk din ansøgning må maksimalt være på 1 side

Hvad er formålet med en jobcoach?

Hvad er formålet med en jobcoach?

En jobcoach hjælper med karriereudvikling, professionelle mål og hvilke muligheder du kan forfølge på din arbejdsplads. En leder hos din arbejdsgiver, en person fra HR eller en ekstern coach er måske din nuværende jobcoach. I mange tilfælde er det dog medarbejderen...