Agile Manifesto / Agilt Manifest

Agil Kultur, Agil Projektledelse

Baggrunden for det agile manifest.

Agil softwareudvikling fokuserer på simpel kode, hyppige test og trinvis levering af funktionelle bidder af løsningen så hurtigt som muligt. Det agile manifest er skabt som erstatning for en stor dokumenteret guide af hvorledes agile projekter skal styres. En guide der typisk ses som supplement til projektmodeller baseret på en vandfaldstanke.

agile manifesto dansk - det agile manifest

 

Hvad er det agile manifest?

1. Individer og interaktioner frem for processer og værktøjer. 

Agilitet i softwareudevikling er en teambaseret tilgang til at levere IT-løsninger til forretningen. Medlemmerne i et agilt team arbejder sammen for at realisere en forretningsvision baseret på IT. Der er flere metoder som understøtter arbejdsformen – Scrum metoden er den bedst dokumenterede. Den understøtter en arbejdsform der muliggør effektiv kommunikation og samarbejde.

Når teamet har fået udstukket et mål og retningslinier vil teamet selv

 • Identificere hvordan de vil gennemføre arbejdet
 • Gennemføre arbejdet som et team
 • Løbende identificere blokeringer i arbejdet
 • Tage ansvar for at løse alle blokeringer/udfordringer
 • Samarbejde med interessenter udenfor teamet for at løse årsager til blokeringer, der er udenfor teamets kontrol. 

2. Fungerende software frem for omfattende dokumentation.

Agil udvikling kræver at der  leveres et funktionsdueligt stykke software til det samlede produkt som et resultat af hver iteration. Fokus og målet med den enkelte iteration er netop trinvis levering af fungerende software og dette styre teamets aktiviteter. Den enkelte delfunktion/ feature der leveres indeholder nødvendigvis ikke alt den funktionalitet forretningen mener er nødvendig for, at kunne frigive til brugerene. Det væsentlige er, at teamet leverer et delprodukt som har en kvalitet der kan frigives.

Grundlæggende er der mange som misforstår dette princip da de opfatter at dokumentation er overflødig. Med “omfatttende dokumentation” menes her “omfattende kravspecifikation” og “omfattende designdokumenter”. Der skal altid i et agilt projekt laves en god dokumentation af løsningen til både brugere og udviklere der senere skal vedligeholde løsningen.

3. Kundesamarbejde frem for kontraktforhandling

Det agile manifest er et rammeværk som understøtter og faciliterer samarbejde. Team medlemmerne samarbejder om at finde den bedste måde hvorpå de udviklere og leverer et stykke fungerende software. Det agile team og i særdeleshed Behovstiller (Product Owner i Scrum) samarbejder med interessenter fra brugersiden om, at validere og kommitte sig til en produkt vision, der skaber størst mulig værdi.

4. Reaktion på ændringer frem for at følge en plan. 

Agile teams laver hyppigt planer. De planlægger i starten af hvert sprint og desuden er der mange teams som laver langsigtede planer som Release planer og Product Roadmap. Disse planer hjælper det agile team  og forretningen med at træffe beslutninger. Dog skal det bemærkes at det agile teams  mål i sig selv er ikke at følge de langsigtede planer blindt. Målet er, at skabe værdi og omfavne de nye ændringsønsker der måtte komme. Essensen af det hele er, at planlægningsprocessen med alle dens idéer og kreative tanker er mere vigtig end planen selv.

En plan der laves tidligt er baseret på den information som er til rådighed på daværende tidspunkt. Naturligvis er dette ikke den bedste plan og i forbindelse med at nye informationer kommer til og læring om produktet øges, opdaterer behovsstiller (Product Owner) og det agile team en backlog med behov (I Scrum er det en Product Backlog). Dette medfører også at retningen for produktet kan skifte undervejs (Scope ændring) Den kontinuerlige planlægning forbedre teamets sandsynlighed for med succes at inkludere ny viden.

Agile teams skal konstant forholde sig til forandringer således at det bedst mulige resultater kan opnås. Det agile manifest kan beskrives som en guideline for at sikre feedback og læring, Det tillader det agile team kontant at validere og tilpasse således at løsningen skabe størst mulig værdi.

12 principper du kan følge

 

 1. Tilfredsstillelse af “kunder” gennem hurtige og kontinuerlige leverancer af funktionsdygtig software-stykker af værdi.
 2. Nedbrydning af store leverancer i mindre bidder som kan leveres hurtigt.
 3. Erkend at det bedste arbejde kommer fra teams som er selvstyrende. 
 4. Skab motiverede medarbejdere med en kultur som støtter dem og tillid til at de får arbejdet gjort.
 5. Skab processer der fremmer en bæredygtig indsats
 6. Fastholdelse af en konstant hastighed for levering af færdige leverancer.
 7. Accepter og anerkend ændrede krav og behov selv sent i et projekt.
 8. Samling af projekt-team med brugere/forretning på en daglig basis gennem projekts levetid.
 9. Med faste intervaller reflekterer projekt teamet hvordan de kan blive mere effektive og med efterfølgende justering af adfærd og principper.
 10. Måling af fremdrift på baggrund af færdiggjort arbejde.
 11. Kontinuerlig læring og forbedring med det optimale.
 12. Udnyttelse af forandringskultur til konkurrencemæssige fordele

Agile værdier

Alt arbejde som et team leverer har behov for et sæt af værdier som fundament for teamets arbejdsprocesser og interaktion. Ved at adoptere nedenstående værdier kan teamet blive mere instrumentelle i deres egen udvikling og oplevelse af succes.

Fokus Fordi der arbejdes med kun nogle få ting af gangen kan vi arbejde effektivt sammen og levere løsninger med høj kvalitet.

Mod Fordi vi arbejder som et team oplever vi støtte og har flere ressourcer til rådighed. Dette giver os modet til, at tage imod større udfordringer. 

Åbenhed Når vi arbejder sammen udtrykker vi hvordan fremdriften er, hvad der blokerer os og hvilke bekymringer vi har således de kan blive taget hånd om.

Kommitment Fordi vi selv har kontrol med vores eget arbejde og resultater heraf er vi mere kommittede til succesfulde delleverancer.

Respekt Når vi arbejder sammen deler vi både successer og fejl, hvilket medfører at kommer til at respektere hinanden. Efterhånden som organisationen tilegner sig viden om og forståelse for de agile principper vil organisationen opleve fordele. På samme tid vil organisationen opleve hvordan ovenstående værdier bidrager til succes med den agile tilgang og forstår hvorfor de er nødvendige. 

MEd agile manifesto skabes forståelse for scrum. Det agile manifesto skal væe en del af scrum guiden.

agile manfifesto = agilt manifest

Hvad er SCRUM

Hvad er SCRUM

Introduktion til SCRUM SCRUM-metoden er udviklet med udgangspunkt i de principperne for agil udvikling (læs om andre agile metoder her eller det agile manifest her). Agil udvikling er baseret på en trinvis og iterativ tilgang. I stedet for omfattende analyse,...